Czym są ceny transferowe? Ceny transferowe to ceny wykorzystywane w rozliczeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Zagadnienie cen transferowych pojawia się w wielu przypadkach, ale w najbardziej podstawowym znaczeniu ceny transferowe występują w obrocie gospodarczym wtedy, kiedy dwa podmioty powiązane, rozliczają się ze sobą. Jeśli więc przedsiębiorca prowadzi działalność w ramach kilku spółek, to prawdopodobnie będzie miał do czynienia z cenami transferowymi podczas prowadzenia dokumentacji podatkowej.

Od 2017 roku wchodzą w życie nowe przepisy w zakresie sporządzania dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Regulacje wprowadzają zmiany nie tylko w zakresie identyfikacji podmiotów powiązanych, lecz również w treści i zawartości dokumentacji cen transferowych. Nowe przepisy, w tym przede wszystkim wspólne zasady dokumentowania cen transferowych, przygotowane w ramach inicjatywy OECD (dotyczącej zwalczania erozji podstawy opodatkowania i przerzucania dochodów (tzw. BEPS – base erosion, profit shifting)), mają na celu uszczelnienie systemów podatkowych krajów, które je przyjmą oraz zapobieganie przerzucaniu dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi w celu uniknięcia opodatkowania. Wiele regulacji ulegnie zmianom- od nowej definicji podmiotu powiązanego po zakres dokumentacji podatkowej. Dlatego też uwagę podatnika powinny zwrócić nie tylko podmioty, które do tej pory zobowiązane były do sporządzania dokumentacji, ale także pozostali przedsiębiorcy, by upewnić się, że nie dotknie ich taki obowiązek.

Obecnie podmioty są powiązane w rozumieniu przepisów o cenach transferowych m.in., gdy jeden podmiot posiada w kapitale innego podmiotu bezpośrednio lub pośrednio udział w wysokości co najmniej 5%. Planowane jednak jest podwyższenie progu powiązań kapitałowych z obecnie obowiązującego 5 procentowego do 25%.

Wprowadzone zmiany będą obejmowały: zwiększenie limitów obrotów dla obowiązku sporządzenia dokumentacji (minimalny próg na poziomie 2 mln EUR), obowiązek sporządzenia dokumentacji za następny rok podatkowy po przekroczeniu progu, nowe obowiązki dokumentacyjne – wprowadzenie różnych rodzajów dokumentacji (po przekroczeniu progu 2 mln, 10 mln, 20 mln i dla jednostek dominujących 750 mln), obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dla spółek osobowych oraz  rozszerzenie treści (elementów) dokumentacji m.in. o załączniki do dokumentacji.

Znacznym zmianom ulegną także możliwość żądania przez organ sporządzenia dokumentacji dla transakcji nieprzekraczającej limitów, obowiązek okresowego przeglądu dokumentacji, obowiązek składania oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego, obowiązek sporządzania tzw. informacji o grupie oraz obowiązek składania sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (po przekroczeniu progu 10 mln EUR) – sprawozdanie CIT – TP będzie składane jako załącznik do zeznania podatkowego.

Zaprezentowane zmiany wejdą w życie dopiero z początkiem 2017 r. (z wyjątkiem CIT-CBC), niemniej jednak pula informacji, które będą musiały znaleźć się w nowej dokumentacji cen transferowych, jak również ilość obowiązków, które będą spoczywały na podatnikach wymagają przygotowywania się do nowych regulacji już od początku roku 2016.