Ceny transferowe – krok po kroku

Ceny transferowe – od czego zacząć?

 

Prezentowany poniżej wypis podstawowych pojęć pozwoli osobom nie mającym żadnej wiedzy na temat cen transferowych zaznajomić się z tą tematyką. Ponadto pomoże zgłębić wiedzę w podstawowym stopniu także pod kątem prawa podatkowego czy rachunkowości.

 1. Definicja cen transferowych

Podstawą do zgłębienia wiedzy na temat  cen transferowych, jest poznanie głównej definicji. Według niej  jest to cena, która stosowana jest w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, w szczególności odnosi się to do jednej grupy kapitałowej. Wszelkie transakcje, czyli sprzedaż, wymiana towarów czy świadczenie usług w ramach powiązanych podmiotów wiąże się z nakładaniem kosztów, które są właśnie cenami transferowymi.

 1. Transakcja

W dobrym zrozumieniu powyższej definicji należy również należy także wyjaśnić pojęcie transakcji. Tak naprawdę nie istnieje jednolita definicja tego pojęcia, jednak można je zrozumieć  jeśli powiemy czym może być transakcja, a jest to:

 • operacja handlowa, która dotyczy kupna bądź sprzedaży dóbr materialnych i niematerialnych lub usług,
 • transfer dóbr materialnych lub niematerialnych, a także usług między powiązanymi podmiotami gospodarczymi, które wynikają z ich stosunków handlowych i finansowych,
 • umowa zawarta z tym samym podmiotem, która tyczy się dobra, a także usługi, jeżeli objęte są tą samą ceną, co z kolei oznacza, że transakcją w rozumieniu tych przepisów może być dla przykładu umowa nabycia lub sprzedaży dóbr/dobra, czy też umowa wykonania usługi bądź szeregu usług.

Zrozumienie pojęcia transakcji jest niebywale ważne, gdyż ceny transferowe zawsze rozpatrywane są i dotyczą konkretnych transakcji odbywających się między

 1. Podmioty powiązane

Elementem bardzo ważnym w odniesieniu do cen transferowych jest podmiot powiązany. Zgodnie z literą prawa podatkowego podmiotami tymi są te, które mają ze sobą powiązania kapitałowe, rodzinne bądź osobowe.

 1. Obowiązek dokumentacyjny

Obowiązek dokumentacji cen transferowych spada na wszystkich podatników, którzy dokonują jakichkolwiek transakcji z powiązanymi podmiotami, gdy zostały przekroczone limity transakcyjne, a które zostały określone w polityce cen transferowych . Maksymalne limity transakcyjne zostały wskazane w ustawach o podatkach dochodowych.

 1. Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Dokumentacja podatkowa cen transferowych powinna być sporządzana na bieżąco, w szczególności gdy tylko pojawi się obowiązek dokumentacyjny. Dokumentacja podatkowa jest formalno-prawnym wymogiem zgodnym z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Powinna zawierać niezbędne  dane, które są wskazane w ustawach o podatku dochodowym. Przygotowuje się ją w celu uniknięcia przez podatnika sankcji jakie grożą za jej brak.

 1. Metody szacowania cen transferowych

Kolejnym bardzo ważnym składnikiem dotyczącym dokumentacji podatkowej jest opis i sposób obliczania danej metody szacowania ceny transferowej. Zgodnie z wytycznymi polskiego prawa podatkowego i OECD możemy wyróżnić dwie kategorie szacowania cen transferowych, a mianowicie metody tradycyjne oraz metody zysku transakcyjnego. W ramach tych dwóch grup usługodawca przyjął pięć metod szacowania cen:

 • metoda rozsądnej marży (tzw. „koszt plus”),
 • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • metoda ceny odsprzedaży,
 • metoda zysku transakcyjnego,
 • metoda podziału zysku.

Wybór odpowiedniej metody jest ściśle zależny od danej transakcji w ramach powiązanych podmiotów i powinna być dobierana pod indywidualne potrzeby w celu znalezienia odpowiedniego sposobu szacowania.

 1. Kontrola cen transferowych

Organy podatkowe i skarbowe mają prawo wynikające ze stosownych przepisów, aby kontrolować i sprawdzać czy ceny, które były stosowane w ramach przeprowadzanych transakcji między powiązanymi podmiotami, ustalone zostały na prawidłowym poziomie. Służby z tych organów w tym celu mogą przeprowadzić kontrolę podatkową, wcześniej informując o tym dany podmiot. Od dnia wydania takiego nakazu podatnik ma 7 dni na przygotowanie dokumentacji podatkowej. Taka kontrola przeprowadzana jest według ściśle określonych procedur.

 1. Sankcje i kary

Podatnik, który w przeciągu 7 dni od wystosowania żądania ze strony organów podatkowych, nie przedstawi prawidłowej dokumentacji podatkowej cen transferowych, narażony jest na sankcje i kary podatkowe. Główną sankcją, która grozi takiemu podatnikowi to zastosowanie przez administrację podatkową karnej stawki podatku w wysokości 50% w stosunku do różnicy pomiędzy dochodem zadeklarowanym przez oskarżony podmiot, a określonym przez organy podatkowe. W stosunku do takiego podatnika, który uchybia się od poniesienia tych sankcji jest wystosowanie szeregu innych sankcji i kar podatkowych, karnych czy karno-skarbowych.