Dokumentacja cen transferowych 2017: transakcje istotne

Nie każda transakcja z podmiotem powiązanym podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu. Przepisy posługują się pojęciem „transakcji lub innego zdarzenia mającego istotny wpływa na wysokość dochodu (straty)” (dalej jako transakcje istotne). Zgodnie z przepisami transakcje istotne to transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50.000 EUR.

W przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą, gdzie przychody w danym roku podatkowym przekraczają równowartości 2.000.000 EUR transakcje istotne zostały zdefiniowane odmiennie. Próg istotności jest zwiększony i jest stopniowalny w zależności do kwoty przychodów. Wzrost progu istotności transakcji nie ma charakteru liniowego, zależny jest od przekroczenia kolejnych progów. Wartość graniczna dla uznania danej transakcji za transakcję istotną oparto o wartość przychodów w roku poprzedzającym. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że wpływ na  uznanie danej transakcji za transakcję istotną ma tylko i wyłącznie wartość przychodów. W przypadku badania powstania obowiązku związanego z rozmiarami prowadzonej działalności pod uwagę bierze się wartość przychodów lub kosztów.

W przypadku podmiotów, u których przychody przekroczyły równowartość:

  • 2.000.000 EUR lecz nie były większe niż 20.000.000 EUR za transakcje istotne uważa się takie, których wartość przekracza równowartość 50.000 EUR powiększoną o 5.000 EUR za każdy 1.000.000 EUR przychodów powyżej 2.000.000 EUR,
  • 20.000.000 EUR lecz nie były większe niż 100.000.000 EUR za transakcje istotne uważa się takie których wartość przekracza równowartość 140.000 EUR powiększoną o 45.000 EUR za każdy 10.000.000 EUR przychodów powyżej 20.000.000 EUR,
  • 100.000.000 EUR l za transakcje istotne uważa się takie których wartość przekracza równowartość 500.000 EUR.

 

Przychód w poprzednim roku Transakcja istotna
2.000.000 EUR > 20.000.000 EUR 50.000 EUR > + 5.000 EUR za każdy 1.000.000 EUR przychodów > 2.000.000 EUR
20.000.000 EUR > 100.000.000 EUR 140.000 EUR > + 45.000 EUR za każde 10.000.000 EUR przychodów > 20.000.000 EUR
100.000.000 EUR> 500.000 EUR>