FAQ

FAQ

Czym są ceny transferowe?
Podmioty są powiązane jeśli występują pomiędzy nimi bezpośrednie lub pośrednie powiązania kapitałowe (>5% udziału w kapitale innego podmiotu) lub personalne (wynikające ze stosunku pracy lub stosunków rodzinnych).
Kogo dotyczy obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej?
Obowiązek dokumentowania transakcji dotyczy podatników, którzy dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi (zagranicznymi lub krajowymi), transakcji z podmiotami mającymi siedzibę w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, transakcji z podmiotami prowadzącymi działalność poprzez położony na terytorium Polski zagraniczny zakład. Zakres podmiotowy obejmuje zarówno podatników CIT i PIT.
Kiedy należy przygotować dokumentację podatkową?
Dokumentacja podatkową należy przygotować w sytuacji, gdy dana transakcja przekroczy ustawowo określony limit zobowiązujący do jej sporządzenia. Dokumentacja podatkowa powinna być sporządzana na bieżąco.
W jaki sposób ustala się limity transakcyjne?
Limity transakcyjne w wysokości: 20 000, 30 000, 50 000 i 100 000 euro zostały wskazane w ustawach o podatkach dochodowych. Wyrażone w euro wielkości przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez NBP, obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym została zrealizowana dokumentowana transakcja.
Co to jest dokumentacja podatkowa cen transferowych i w jakim celu się ją przygotowuje?
Dokumentacja podatkowa jest formalno-prawnym wymogiem nałożonym przepisami podatkowymi. Obejmuje przygotowanie dokumentu, w którym transakcja lub suma transakcji podlegająca obowiązkowi dokumentacyjnemu powinna zostać opisana w określony w przepisach podatkowych sposób. Przygotowuje się ją w celu uchronienia podatnika przed sankcjami grożącymi za jej brak.
Co grozi podatnikowi, który nie przygotuje dokumentacji podatkowej?
Główną sankcją grożącą podatnikowi, który nie przygotuje dokumentacji podatkowej jest zastosowanie przez administrację podatkową karnej stawki podatku w wysokości 50% w stosunku do różnicy pomiędzy dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez organy podatkowe. Za uchybienia w tym zakresie grozi także szereg innych sankcji.
Czy do refaktury należy przygotować dokumentację podatkową?
Do refaktury należy przygotować dokumentację podatkową w przypadku spełnienia innych warunków zaistnienia obowiązku dokumentacyjnego. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której podatnik przygotował już dokumentację do transakcji, której dotyczy refaktura.
Co to jest podatkowa grupa kapitałowa?
Podatkowa grupa kapitałowa składa się z przynajmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych.