Jakie grożą ci sankcje

Sankcje

Sankcje które grożą podatnikowi który nie wykona obowiązkowej dokumentacji podatkowej cen transferowych można podzielić na:

– sankcje podatkowe,

Podstawową sankcją jest 50% stawka podatkowa. Sankcja określona w art. 19 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub art. 30d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku gdy nie złoży się dokumentacji podatkowej wobec wystąpienia jej obowiązku, skutkuje to sankcją w wysokości 50% podatku od różnicy wartości pomiędzy dochodem ustalonym przez organ podatkowy, a dochodem zdeklarowanym przez podatnika.

– sankcje karne,

Sankcja określa karę pieniężną w zakresie 1-8% od przychodu.

– sankcje karno-skarbowe.

Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym w art. 80 § 1 stanowi, że nieprzedłożenie w terminie do 7 dni od dnia żądania, dokumentacji podatkowej , grozi karą grzywny do 120 stawek dziennych. Stawki mogą rosnąć i wynosić 720, 240 stawek dziennych.