Ministerstwo Finansów wydało komunikat dotyczący kontroli transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Z komunikatu wynika, że fiskus bada nie tylko ceny transferowe stosowane pomiędzy podmiotami powiązanymi ale również zaczyna kwestionować sens ekonomiczny transakcji przeprowadzanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Ceny transferowe – jak organy podatkowe typują do kontroli

Ministerstwo Finansów poinformowało, że w drugim kwartale 2016 r. zostanie przeprowadzonych szereg kontroli tych podmiotów, które w ubiegłych latach nie zapłaciły podatku CIT lecz wykazywały przychody lub też wykazywały znaczną dynamikę przychodów. Zdaniem Ministerstwa Finansów to wskazuje na udział w strukturze podatkowej nakierowanej na obniżenie podstawy opodatkowania w Polsce.

Ceny transferowe – jakie transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi są kwestionowane przez organy podatkowe

Z komunikatu wynika, że Ministerstwo Finansów kontroluje głównie transakcje, w których obciążenia są naliczane według kluczy alokacji, licencję oraz transakcje pożyczkowe.

W jednej z transakcji organy podatkowe uznały, że podatnik nieprawidłowo alokował zyski w podmiocie krajowym na skutek błędnego przyporządkowania funkcji i ponoszonych ryzyk przez centralę i polski oddział. W wyniku kontroli organy podatkowe określił inny współczynnik podziału zysków pomiędzy centralę i oddział. Skutkowało to zwiększeniem podatku CIT o kwotę prawie 2 mln zł.

U innego podatnika organy podatkowe kwestionowały wysokość opłaty licencyjnej, jaką na podstawie umowy licencjobiorca (podmiot kontrolowany) zobowiązał się uiszczać na rzecz licencjodawcy, tj. zagranicznego udziałowca. W wyniku kontroli dokonano zmniejszenia stawki o 1pp co spowodowało korektę deklarowanych kosztów podatkowych za 4 lata podatkowe o ok. 25 mln zł.

O licencjach pisaliśmy m.in. we wpisie Jaka stawka opłaty licencyjnej?

W innej sprawie, organ podatkowy skontrolował udzielanie pożyczek i gwarancji poręczeniowych pomiędzy podmiotami powiązanymi na warunkach korzystniejszych niż obowiązujące na rynku. Efektem kontroli była decyzja, w której określono podatek do wpłaty w kwocie powyżej 7 mln zł.

Optymalizacja podatkowa – organy kwestionują sens ekonomiczny niektórych transakcji

Optymalizacja podatkowa i fakt jej kwestionowania to jednak kluczowy fragment komunikatu. Ministerstwo Finansów informuje, że zakwestionowało transakcję sprzedaży posiadanych udziałów w spółce z.o.o w łańcuchu podmiotów powiązanych. Jak można się domyślać chodzi tu o wymianę udziałów lub o tzw. transakcję wash sale. Zaniżenie zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za jeden rok podatkowy wyniosło z powyższego tytułu blisko 500 mln zł.

Naszym zdaniem kwestionowanie takich transakcji jest obecnie nielegalne. Nie ma w polskim prawie klauzuli dotyczącej unikania opodatkowania. Wobec tego Minister Finansów nie ma prawnego narzędzia aby kwestionować tego typu transakcję, legalną w myśla prawa podatkowego.