Sankcje a dokumentacja cen transferowych

Jakie sankcje mogą dotknąć podatnika, który nie zdąży na czas przygotować dokumentacji podatkowej cen transferowych i nie przedstawi jej w ciągu 7 dni od rozpoczęcia kontroli przez organy skarbowe. Takie pytanie zadaje sobie pewnie każdy podmiot gospodarczy mający do czynienia z obrotem towaru w obrębie powiązanych ze sobą spółek czy firm. Jeśli dokument ten nie zostanie dostarczony dany podmiot jest narażony na zastosowanie 50% stawki podatku w stosunku do różnicy między dochodem który wskazał podatnik, a określonym przez organy podatkowe, jeśli taka zostanie stwierdzona.

Kodeks karny przewiduje także sankcje za niezłożenie w odpowiednim terminie właściwemu organowi wymaganych dokumentów, czyli np. dokumentacji podatkowej cen transferowych oraz za składanie szczątkowych bądź fałszywych informacji.

Sankcje, jakie mogą zostać nałożone na firmę za niewykonanie obowiązkowej dokumentacji podatkowej cen transferowych dzielą to:

– sankcje podatkowe,
– sankcje karno-skarbowe,
– sankcje karne.

Sankcja podatkowa

To sankcja obejmująca 50% stawki podatkowej określonej w art. 19 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub art. 30d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sankcja karno-skarbowa

W kodeksie karno skarbowym w art. 80 § 1 jest zapisane, że nie dostarczenie w terminie 7 dni od dnia żądania  dokumentacji podatkowej grozi kara grzywny wynosząca do 120 stawek dziennych w przypadku, gdy po przeprowadzonym postępowaniu podatkowym powstanie dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

Sankcja karna

W Ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione istnieje zapis, który mówi że pod groźbą kary podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności, gdy osoba fizyczna działająca w ramach podmiotu zbiorowego popełni przestępstwo skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym określonym w art. 54 Kodeksu karnego skarbowego. Podmiot zbiorowy za takie przestępstwo skarbowe  podlega karze pieniężnej w wysokości od 1 do 8%  przychodu.